Leo Lewis
Leo Lewis
Tokyo Correspondent, Financial Times